سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

از اول؟

این پست ویرایش شد...

*دقیقاً از 4 آوریل به بعد دیگر نمی‏توانم  پیامک بفرستم و تا امروز12 روزی شده است!

*تقریباًاز همان تاریخ و شاید کمی این طرف و آن طرف تر! کیس کامپیوتر برای پاره ای از تغییرات در خانه ی ما موجود نبود!و بعد از موجودیتش مودم آن نبود.

*تقریباً از امروز عمق فاجعه نبود چند روزه کیس کامپیوتر را فهمیدم و اینکه...تمام فیوریتسم،پرید...(در یک اقدام هوشمندانه خواهرم فیوریتس برگشت!!!) و این مهمترین قسمت ماجرا است.و حتماً مستحضرید که تمامی فونتهای باحال کامپوتر نیز،و برنامه‏ها نیز و خیلی چیزهای دیگر هم باز،نیز!

تازه کامپوتر شده بود آن طور که دوستش دارم...

دوباره...

نقطه سر خط