سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوله پشتی من

صفحه خانگی پارسی یار درباره

کویر

نا مردی اگر بگذاری به حساب بی توجهی...

و بی فکری...

بگذار به حساب سر و دل(!؟) مشغولی...(قبول مسولیت، آقا،حوادث عاشورا،ظهور،دانشگاه،روابط درست، برنامه ذهن برتر و  الخ)

پر دغدغگی...(همان بالایی ها)

پر کاری( دفتر، بورد،امر و نهی بقیه، بالا دست، پایین دست، وبلاگ دیگر، درس، خانه، خودم، دوستام، اساتیدو ...)

و صد البته پر امنحانی...(درسهای پاس شده، پاس نشده، حذف شده، حذف نشده،مانده،نمانده،ترم تابستانی)

و این وسط دلم بد جوری هوای کویر را کرده.

توی سرچ گوگل هیچ عکسی را پیدا نکردم که حسم را نشان دهد.تا صفحه دهمش هم رفتم.آخرهایش دیگر، هر عکسی بود غیر کویر! بی خیالش شدم.

 و فقط این را پیدا کردم.که آن هم زیاد حس دار نیست.

 

 

موسیقی وبلاگ هم قسمتی از  موزیک متن فیلم خیلی دور خیلی نزدیک است. خواستید دوز حس پست برود بالا، زحمت روشن کردن اسپیکر دیگر با خودتان.

فقط یک پی نوشت مهم تر از متن: امیدوارم آن کسی که این پستم را می فهمد،حتماً بخواندش.کسی که شاید به نوعی این پست را برایش زدم.همین